Ασφαλιστικά-Εργατικά-Συνταξιοδοτικά

•Υπολογισμός μισθοδοσίας ανεξάρτητου μεγέθους και κλάδου της επιχείρησης
•Κατάρτιση προϋπολογιστικού κόστους, αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
•Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και αποδείξεων
•Κατάρτιση και υποβολή Α.Π.Δ.
•Καταστάσεις επικουρικών ταμείων
•Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Σ.Ε.Π.Ε.
•Προετοιμασία και υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Υ.
•Υπαγωγή σε προγράμματα απασχόλησης, Ε.Ε, Ο.Α.Ε.Δ.
•Απασχόληση αλλοδαπών
•Συμβάσεις εργασίας, ατομικές, επιχειρησιακές
•Εργόσημο , και κατ οίκων απασχόληση
•Προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελία σύμβασης, δανεισμός εργαζομένων
•Εργατικές διαφορές
•Καταμέτρηση ενσήμων
•Υπολογισμός προσδοκώμενου πόσου σύνταξης σε κυρία και επικουρικά ταμεία
•Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης
•Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
•Διεκπεραίωση ασφαλιστικών θεμάτων
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης προσωπικού
•Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών προσωπικού
•Εύρεση και εκπαίδευση προσωπικού
•Συνεργασία με εξειδικευμένο νομικό – εργατολόγο