Φοροτεχνικές

•Ολοκληρωμένος σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής

•Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

•Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων

•Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων INTRASTAT, VIES ενδοκοινοτικών συναλλαγών αποστολής ή λήψης αγαθών και υπηρεσιών
•Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)

•Σύνταξη και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών & κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης

•Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι

•Άμεση Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ.

•Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων

•Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών έναντι εκθέσεων φορολογικών ελέγχων
•Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου

•Ίδρυση και διαχείριση αλλοδαπών εταιρειών