Ιδιώτες

•Σύνταξη, επεξεργασία και υποβολή όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε9)

•Έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος

•Ακριβής υπολογισμός ενιαίου  Φόρου ιδιοκτησίας ακινήτου (ΕΝΦΙΑ)

•Υπολογισμός τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης (αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ) με σκοπό να βρεθεί ο πληρέστερος τρόπος για τη μείωση ή ακόμα και τον μηδενισμό της άξιας των τεκμηρίων και του αναλογούν φόρου

•Τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών

•Παροχή φορολογικών συμβουλών και σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής

•Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων

•Φορολογικές συμβουλές για αλλοδαπούς, στελέχη και εργαζομένους, στην Ελλάδα

•Τραπεζικές εργασίες (υπολογισμός τοκοχρεωλυτικών δανείων, διαπραγμάτευση διακανονισμών δάνειων, συμβουλές επενδυτικών σχεδίων κα.)

•Συμβουλές ως προς την σωστή διαχείριση οικογενειακού εισοδήματος

Κτηματολόγιο.

•Μίσθωση ακίνητων ηλεκτρονικό μισθωτήριο.