Λογιστικές

•Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Αποσχίσεις / Εκκαθαρίσεις Εταιριών &
Ατομικών Επιχειρήσεων.
•Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.
•Λογιστική παρακολούθηση Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Πολιτιστικών, αθλητικών σωματείων,
συλλόγων, κλπ).
•Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου.
•Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
•Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων, ισολογισμών, reports, προϋπολογιστικών, απολογιστικών και
προβλέψεων.
•Σύνταξη και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.
•Κοστολόγηση.
•Βιβλία κοστολογίου, παράγωγης  και οικοδομοτεχνικά έργα.
•Εσωτερικός έλεγχος.
•Υποστήριξη κατά τη διάρκεια τακτικών ή εκτάκτων φορολογικών ελέγχων.
•Ενημέρωση επί θεμάτων νέου Κ.Φ.Α.Σ. , παραβάσεων και προστίμων.
•Διεκπεραίωση όλων των διοικητικών εργασιών.
•Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.