Υπηρεσίες από συνεργασίες

Υπηρεσίες μηχανογράφησης μηχ/νωσης επιχειρήσεων
•Ολοκληρωμένες λύσεις για προμήθεια και εγκατάσταση εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων
•Σύγχρονος υλικοτεχνικός εξοπλισμός
•Παραμετροποίηση λογιστικών και ERP προγραμμάτων για την βέλτιστη εφαρμογή στις ανάγκες της
επιχείρησης
Νομικές – Συμβολαιογραφικές  υπηρεσίες
•Εταιρικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, νομική κάλυψη επιχειρήσεων
•Αστικές συμβάσεις, Αστικό δίκαιο δικαστική εκπροσώπηση
•Φορολογικό δίκαιο, προσφυγές
•Ίδρυση και μετασχηματισμοί επιχειρήσεων
•Μεταβιβάσεις ακίνητων , δωρεές, γονικές παροχές
•Κτηματολόγιο
Τεχνικές  υπηρεσίες μηχανικού
•Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
•Αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
•Νομιμοποίηση αυθαίρετων
•Έκδοση Π.Ε.Α
Κτηματομεσιτικές – ασφαλιστικές
•Αγορές, πωλησεις, ενοικίαση, κατοικιών
•Επαγγελματικά ακίνητα
•Τουριστικές εκτάσεις
•Ασφάλιση επαγγελματιών, επιχειρήσεων, και ιδιωτών
Εκτελωνιστικές
•Εισαγωγές
•Εκτελωνισμοί
•Τελωνιακοί διακανονισμοί
Υπηρεσίες  ISO , HACCP