Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Δημόσιες Υπηρεσίες

Α.Α.Δ.Ε

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά μεγάλης κλίμακας Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Ο.Π.Σ.), με κυριότερα το ΤΑΧΙS, το TAXISnet, το ΙCIS και τα συστήματα μισθοδοσίας και συντάξεων.

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας

 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Πρόγραμμα Διαύγεια

To Πρόγραμμα Διαύγεια στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

ΕΛΟΤ

Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα.

Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας

Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013, έχει ως Κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ηλεκτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτησή σας από το σπίτι και το γραφείο σας. Επιπρόσθετα, έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις προς τα ΚΕΠ για μία σειρά Διοικητικών διαδικασιών

Εθνικό Τυπογραφείο

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί διοικητική και τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών και η γενική του αρμοδιότητα συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών.

ΥΠΕΚΑ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ)

Υπουργείo Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Ο.Α.Ε.Δ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Ασφαλιστικοί Φορείς

Ε.Φ.Κ.Α.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

Ι.Κ.Α.

Ο.Α.Ε.Ε.

Όργανιμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Ο.Γ.Α.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

Ε.Τ.Α.Α.

Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Ε.Τ.Α.Α.

Τομέας Ασφάλισης Νομικών

 

Φορολογική Ενημέρωση

TAXHEAVEN

Φορολογική και λογιστική πύλη ενημέρωσης

EFOROLOGIA

Φορολογική Ενημέρωση

FLE.GR

Ενημέρωση για Φορολογικά Λογιστικά Ασφαλιστικά Εργατικά θέματα. Ειδήσεις Οικονομικού τύπου

EFOROSIMV

Λογιστικός Ασφαλιστικός Φοροτεχνικός & Νομικός Σύμβουλος

EPIXEIRISI.GR

Λογιστικό – Φοροτεχνικό & Επιχειρηματικό Portal

Ανεξάρτητες Αρχές

Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του δημοσίου, (υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, κ.λπ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.λπ.), των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.) των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Επίσης μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά θέματα.

Συνήγορος του Καταναλωτή

Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Επιτροπή Ανταγωνισμού

H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο, στο οποίο ο νομοθέτης έχει αναθέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 3959/11 “προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού”.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς επίσης και σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και δελτία Τύπου της Αρχής.

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχει σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή αναπτύσσεται – τόσο μονοσήμαντα στην Ελληνική αγορά – όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση με τις ξένες αγορές ενέργειας, και ιδίως με αυτές με τις οποίες διασυνδέεται.

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Aνεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Aνάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των βιολογικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες.

Δικαιώματα Πολιτών.

Ενωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.)

Mη κυβερνητική οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών βάσει των νόμων 2251/94 και 3587/2007 ‘για την προστασία του καταναλωτή’.
Ιδρύθηκε το 1988 με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)

Mη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, πανελλαδική Ένωση Καταναλωτών. Aγωνίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των Καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΙΝΚΑ/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας

Το ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, και μη κυβερνητικός οργανισμός. Η Ομοσπονδία, ως προς τους κανονισμούς που τη διέπουν, είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία για την Προστασία Καταναλωτών

 

Βιοκαταναλωτές για Ποιοτική Ζωή (ΒΙΟΖΩ)

Σκοπός της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» είναι η αποτελεσματική προστασία των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των πάσης φύσεως καταναλωτών, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή εντός και εκτός Ελλάδος με δραστηριοποίηση και συμμετοχή των ίδιων των καταναλωτών.

Τράπεζες

Τράπεζα Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Τράπεζα Πειραιώς

Alpha Bank

Eurobank

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

 Εφημερίδες

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Eνα από τα δημοφιλέστερα site του ελληνικού διαδικτύου, βραβευμένο με το Grand Ermis και το Ermis Gold στην κατηγορία Best Media Site.

ΕΞΠΡΕΣ

Ημερήσια οικονομική εφημερίδα

ΚΕΡΔΟΣ

Ημερήσια οικονομική εφημερίδα

Capital.gr

Οικονομική ενημέρωση, οικονομικές ειδήσεις